Seminarium Regionalne, Poznań 2010

Seminarium AgEngPol
ZASTOSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W INŻYNIERII ROLNICZEJ
W ZAKRESIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Poznań, 25 listopada 2010W dniu 25 listopada 2010 r. odbyło się w Poznaniu Seminarium zorganizowane przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu, w ramach projektu „Agroinzynieria Gospodarce”. Celem Seminarium, którego koordynatorem był prof. J.Lech Jugowar, było zapoznanie się ze światowymi tendencjami i podniesienie świadomości w zakresie stanu badań i dostępnych rozwiązań komercyjnych w produkcji zwierzęcej oraz poznanie zasad tworzenia założeń projektów i budowy konsorcjów badawczych.

Wykładowcami na Seminarium byli samodzielni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddział w Poznaniu i w Warszawie, jak również gość specjalny z Niemiec - dr hab. Hermana Lindermayera z Bayerishe Landesanstalt f. Landwirtschaft, Grub/Minchen (Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze Rolnictwa, Instytut Żywienia Zwierząt).  
W spotkaniu wzięło udział 30 pracowników Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego
i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Seminarium odbyło się w sali sali audiowizualnej w budynku „gorzelnia” na terenie Oddziału ITP w Poznaniu.

Uczestnicy Seminarium wysłuchali referatów wygłoszonych przez: dr hab. Hermana Lindermayera z Niemiec, dr hab. Piotra Bartkowiaka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Wacława Romaniuka (ITP Oddział w Warszawie), prof. dr hab. Mariana Lipińskiego (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz profesorów: Andrzeja Myczko, Joanny Sobczak, J.Lecha Jugowara oraz Stanisława Winnickiego z Oddziału ITP w Poznaniu.

Seminarium rozpoczęło się wykładem dr hab. Piotra Bartkowiaka, w którym wyjaśnione zostały podstawowe założenia i terminy dotyczące zrównoważonego rozwoju i wynikającej z niego innowacyjności technologicznej. Natomiast następni wykładowcy przedstawiali w swoich prezentacjach konkretne przykłady prowadzonych badań i wdrażanych technologii w chowie zwierząt gospodarskich.
Omawiane w dyskusji po każdym z wykładów zagadnienia dotyczyły:

  • Budowy konsorcjum dla zaprojektowania i przebadania układów kogeneracyjnych zintegrowanych z procesami konwersji biologicznej, ukierunkowanych na przygotowanie typoszeregów układów energetycznych
  • Kierunków rozwoju zrównoważonego budownictwa i technologii w chowie zwierząt
  • Bioutylizacji zanieczyszczeń powietrza emitowanego z budynków inwentarskich
  • Metod określania i zmniejszania uciążliwości zapachowej wokół budynków inwentarskich
  • Wykorzystania urządzeń w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem działań proekologicznych
  • Wpływu zbilansowania dawek pokarmowych dla bydła i świń na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.


Wszystkie wykłady budziły duże zainteresowanie uczestników Seminarium, ponieważ dały przekrój całego ciągu działań, podejmowanych w celu zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia, a zwłaszcza emisji zanieczyszczeń z wielkotowarowej produkcji zwierzęcej do środowiska. Należy podkreślić, że dzięki uczestnictwu w Seminarium - dr hab. Hermana Lindermayera z Bayerishe Landesanstalt f. Landwirtschaft, Grub/Minchen, zainicjowano nową możliwość współpracy międzynarodowej. Przebieg dyskusji wskazywał zarysowujące się wspólne obszary badawcze interesujące dla gościa zagranicznego i części uczestników Seminarium, które mogą prowadzić do zawiązania konsorcjum w celu aplikacji do projektów UE, jak również w kierunku inicjowania transferu wiedzy o innowacjach technologicznych do rolników i przedsiębiorców.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego