IV Szkoła Letnia AgEngPol, Kraków 2009

IV Szkoła Letnia AgEngPol
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i jej poszanowanie w produkcji rolniczej
Kraków, 22-26 czerwca 2009

W dniach 22÷26 czerwca 2009r. odbyła się Krakowie Szkoła Letnia poświęcona pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych i poszanowaniu energii. Szkoła została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol”. W spotkaniu, które otworzył Dziekan Wydziału Pan prof. Tadeusz Juliszewski, wzięło udział 20 pracowników z 12 krajowych jednostek naukowych będących członkami Sieci AgEngPol zajmujących się energią odnawialną i racjonalizacją zużycia energii. W trakcie obrad uczestników zaszczycił swoją obecnością JM prof. Janusz Żmija, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który przedstawił informacje o znaczeniu badań naukowych na rzecz sektora rolno-spożywczego.
 
Specjalnymi gośćmi Szkoły byli wykładowcy zagraniczni: prof. G. Bott (Wageningen University) i dr J. Hrdlička (Czech Technical University) i reprezentujący krajowe jednostki badawcze: prof. J. Szlachta (UP Wrocław), prof. A. Chochowski (SGGW Warszawa), prof. J. Piechocki (UWM Olsztyn), prof. W. Mueller (UP Poznań), dr W. Grzesiak (ITE), prof. S. Kurpaska, Dr G. Wcisło (UR Kraków).
 
Podczas spotkania w Mydlnickim Dworku uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów i przedyskutować najważniejsze problemy dotyczące oszczędzania energii i jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych, w tym min. nt.:
 • stanu i perspektyw akumulowania energii w rolnictwie
 • aktualnych badań nad wytwarzaniem biogazu
 • najnowszych metod spalania biomasy
 • biopaliw I i II generacji
 • stanu i perspektyw badań nad wytwarzaniem energii elektrycznej w ramach Małej Energetyki Wodnej
 • oszczędzania energii przez magazynowanie ciepła
 • stanu i perspektyw badań nad wykorzystaniem pomp ciepła w wytwarzaniu energii
 • wykorzystania energii wiatru
 • fotowoltaiki jako źródło energii elektrycznej
 • czynników modyfikujących efektywność konwersji słonecznej w kolektorach słonecznych,
 • energooszczędnego oświetlenie z wykorzystaniem technologii LED
 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie laboratoriów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, a zwłaszcza pokaz wytwarzania biopaliw. Podczas pokazu zademonstrowano wybrane metody pomiarowe stosowane w ocenie ich jakości. Ponadto uczestnicy Szkoły zwiedzili również gospodarstwo ekologiczne, w którym zastosowano wiele energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań technicznych.
 
W trakcie licznych dyskusji ustalono przyszłe kierunki badań z zakresu będącego przedmiotem szkoły. Na tym tle wypracowano propozycje tematów (patrz: „Księga Pomysłów”) ukierunkowanych na rozwój energooszczędnych technologii, które powinny się przyczynić do podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego