I Szkoła letnia AgEngPol - Brok/n. Bugiem

I Szkoła Letnia AgEngPol
Wymagania dotyczące projektowania bezpiecznych dla ludzi i środowiska maszyn, urządzeń i obiektów w produkcji zwierzęcej

Brok/n. Bugiem - 11÷15 maja 2009
 
W dniach 11÷15 maja 2009r. odbyła się w Broku/n. Bugiem pierwsza z serii pięciu Szkół Letnich AgEngPol organizowanych w ramach projektu PO KL „Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej AgEngPol”. Szkoła była spotkaniem specjalistów zajmujących się dobrostanem zwierząt i techniką w produkcji zwierzęcej reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki naukowe zajmujące się tą problematyką.
Szkołę w Broku otworzył Pan Dyrektor - prof. Andrzej Myczko, który przedstawił również informację o działalności Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Wykładowcami i uczestnikami dyskusji byli wybitni krajowi specjaliści wspomagani przez zaproszonych gości z zagranicznych. Wśród nich byli: Heinz Josef Beiwinkel, Holger Brueckner i Patrick van Melick z Ośrodka Naukowo-Badawczego GEA WestfaliaSurge (Niemcy) i prof. Juris Priekulis z Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego oraz prof. W. Romaniuk (IBMER, ZUT Szczecin), dr R. Osiejuk (IBMER), Prof. S. Winnicki (IBMER Oddz. Poznań), dr K. Rudnik (IBMER), dr A. Karbowy (ZUT Szczecin). Wśród 20 uczestników byli przedstawiciele 12 ośrodków naukowych.   
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z:
  • najnowszymi kierunkami badań nad chowem zwierząt w kontekście minimalizacji zużycia energii i ochrony środowiska,
  • zagrożeniami dla środowiska jakie niesie intensywna produkcja zwierzęca i sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom,
  • trendami w robotyzacji doju w aspekcie poprawy dobrostanu krów, zmniejszenia uciążliwości pracy obsługi i ograniczenia środowiska,
  • najnowszymi technikami w zakresie gospodarki nawozami naturalnymi,
  • zasadami przygotowywania i zadawaniem pasz z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i zdrowia zwierząt,
  • proekologicznym i energooszczędnym budownictwem inwentarskim,
  • wymaganiami bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do mechanizacji produkcji zwierzęcej,
  • rozwiązaniami konstrukcyjnymi obiektów dostosowanych do aktualnych wymagań
  • bezpieczeństwa ekologicznego.
 
Szkoła była nie tylko miejscem aktualizacji wiedzy, ale również okazją do szerokiej dyskusji i wymiany informacji. Określono najważniejsze potrzeby praktyki rolniczej i przemysłu. Na tym tle wytyczono główne kierunki prac badawczych i wypracowano propozycje tematów (patrz: „Księga Pomysłów”) ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie konkurencyjności produkcji zwierzęcej w Polsce oraz krajowych producentów wytwarzających maszyny i urządzenie dla tego ważnego działu sektora rolno-spożywczego.
Pracownicy Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, którzy byli organizatorami spotkania zadbali nie tylko o interesujący program, ale również i miłą atmosferę spotkania. Sprzyjały temu piękny widok na przepływający obok Bug, doskonałe wiejskie jedzenie i nadzwyczajna gościnność gospodarza ośrodka Binduga w Broku.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłoecznego